Stammbaum von: BARKA z Zeriby  Hündin: | bg | | | BARKA


Vater:
MATROS z Kordegardy

| bg/gr | | | MATROS

Grossvater:
GRZMOT z Kordegardy

15.09.1969 | w/s | x | | GRZMOT


Urgrossvater:  DOMAN z Kordegardy


Urgrossmutter:  HAJDA z Kordegardy


Grossmutter:
Elegia z Kordegardy

29.08.1969 | w/gr | x | | Elegia

Urgrossvater:  DOMAN z Kordegardy


Urgrossmutter:  ISIA z Kordegardy


Mutter:
ZENIA Urania

26.12.1969 | w/gr | x | | ZENIA

Grossvater:
CWIK spod Zagla

30.12.1966 | w/gr | | | CWIK


Urgrossvater:  SZKRAB z Kordegardy


Urgrossmutter:  GARDA WTORA z Kordegardy


Grossmutter:
ARABELLA z Alty

23.04.1967 | gr | | | ARABELLA

Urgrossvater:  AMOK Moniek


Urgrossmutter:   NUTKA z Kordegardy

Nachkommen:

SZARUGA z Zeriby

gehe zum Stammbaum
Hündin: 20.04.1980 | w/gr | d | | SZARUGA
SZERSZEN z Zeriby

gehe zum Stammbaum
Rüde: | gr | x | | SZERSZEN
TRAWKA z Zeriby

gehe zum Stammbaum
Hündin: | | | | TRAWKA
TUNDRA z Zeriby

gehe zum Stammbaum
Hündin: 06.05.1982 | w/s | d | | TUNDRA